Krigsskolens venners hederspris 2010

Prisen gikk i år til kadett Knut Johan Haugen.

Hedersprisen skal understreke betydningen av at Krigsskolen ikke bare skal uteksaminere faglig dyktige offiserer og ledere, men at skolen også skal ha et godt og allsidig kadettmiljø.

Prisen tildeles den kadett som etter skolens og sine kullkameraters vurdering, gjennom frivillig innsats, har gjort mest for samhold og kameratskap i avdelingen.

Begrunnelsen for hedersprisen 2010;

"Årets hederspris går til en person som utmerker seg for sitt gode humør, vennlighet og høflighet. Han har en fremtoning som innbyr til gjensidig respekt og er er imøtekommende og positivt innstilt til alle han møter. Kadetten er et ja menneske, som alltid stiller opp og hjelper til når det samles til sosiale lag eller andre arrangementer. Han hadde blant annet en sentral rolle i Tallaksens vellykkede arrangement av Krigsskoleballet.

Videre har han gjennom sin deltakelse i bandet "KONTAKT FRONT" bidratt til god stemning og sosialt samvær, ikke bare innad i Tallaksen, men også på tvers av kullene.

Skal man definere årets vinner må det bli som en "HARDTARBEIDENDE KAR, MED ET VARMT HJERTE!".

Haugen_Heder.jpg

Knut Johan Haugen med Hedersprisen,flankert av sine nærmeste som har all grunn til å være stolte.

(Foto Per Olav Apalnes)

Avslutningstale ved fungerende Krigsskolesjef Harald Vaadal.

Kadetter

General, mine damer og herrer.

Gratulerer med dagen alle sammen. Det er fest i Hæren i dag, og festflagget vaier over Linderud leir.  Krigsskolen ønsker dere alle velkommen til denne avslutningshøytidelighet for Krigsskolekullene 07-10. Det er spesielt hyggelig å se at så mange pårørende har tatt veien hit i dag.

Kadetter, dere har nå bestått en av landets beste og mest krevende skoler. Dere føyer dere inn i en lang rekke av offiserer som har gått Krigsskolen, en uavbrutt rekke siden 1750. Skolen har utviklet seg i takt med historien og vi har i dag både kadetter med spesialkompetanse innen landmakt og ledelse og ingeniører sittende her fremme, klare til å motta vitnemålene sine.    

Men Feltmarskalk Hans Jacob Arnold hadde nok mer konkrete mål i tankene da han 17 oktober 1750 fremmet forslag om å opprette "den frie Mathematiske Skole" i Kristiania. Da var det det presserende behovet for å oppruste sakkyndigheten i den norske hæren Arnhold ville gjøre noe med. Spesielt gjaldt dette festningskonstruksjon og artillerikunnskap. De fleste ansatt ved Den norske fortifikasjonsetat og ved Det norske artillerikorps hadde ikke hatt muligheter for undervisning i "de fornødne videnskaber", men hadde lært det lille de kunne "alene af den daglige øvelse, uden raison og fundamental theorie". 

Dessuten manglet de fleste offiserer ute ved infanteriregimentene den mest elementære innsikt i befestningsteknikk. Dette kunne få fatale konsekvenser i krig. Kunnskap var, da som nå, nøkkelen til fremtiden og fremtidens utfordringer. Det er mye som har forandret seg men vi uteksaminerer i dag også både ingeniører, infanterister og artillerister slik Arnholdt i sin tid så behov for

Kravene til profesjonen var svært høye og de har ikke blitt lavere med årene. Krigens vesen er universell og uendelig. Som offiserer skal dere være i stand til å lede tropper i strid med de ekstreme belastningen det medfører. Det finnes ikke lignende yrker med slike ekstreme krav. Det finnes ikke yrker der du i verste fall må ta liv, lede soldater som måta liv eller der du selv risikerer å miste soldater eller selv står i far for å miste livet. Det finnes ikke yrker der du i det ene sekundet skal takle soldater med dødsangst, dødsfrykt, og depresjoner og i det andre øyeblikket lede de samme soldatene i glederus, æresrus og ekstrem lykke av å ha overlevd. Kadetter dere har nå kommet veldig nært, i løpet av det neste året er sannsynligvis noen av dere oppe i slike situasjoner.

Grunnlaget for alle militære operasjoner ligger i at de som gjennomfører operasjonene har solid faglig forankring innefor sine respektive forsvarsgrener, våpen og troppearter. Uten denne faglige kvaliteten står enhver militær operasjon i fare. Dit må vi ikke komme.

Om noen dager eller uker skal dere gi dere første ordrer. Dere skal utøve lederskap. Jeg ber dere å ikke sette likhetstegn mellom lederskap og management, og ikke tro at det å lede militær virksomhet er som å lede en hvilken som helst bedrift. Slik er det ikke. Tidvis finnes det nok likhetstrekk, men vår profesjon er så fundamentalt annerledes at en sammenligning ikke må trekkes for langt. Rekkevidden av de oppdrag vi som offiserer løser går langt lengre enn alle andre oppgaver eller oppdrag. Hvem andre er det som løser oppdrag som innebærer at vold legitimt kan benyttes? Hvilke andre er det som kan gi rettmessige ordrer som kan innebærer å ta liv og å miste det? Det er bare offiserer som kan det. Dere kan det!  Gjennom årene her på skolen har vi etter beste evne forsøkt å klargjøre dere for denne oppgaven.

Jeg skal ikke være belærende på en slik dag som dette men jeg har noen råd til dere

Løs oppdraget - hold fokus på hva du skal gjøre, og utnytt de muligheten du har til å løse det. Ikke la deg forstyrre av uklare rammefaktorer. Respekter at problemet kan fortone seg forskjellig avhengig av hvor du står i organisasjonen, og i forhold til oppdraget. Gjør alt for å løse oppdraget ditt, det er viktig for at andre kan løse sitt og at dere sammen kan vinne slaget. Det deles nemlig ikke ut sølvmedaljer i krig.

Vær omgjengelig og hyggelig. Vær oppmerksom, omtenksom og høflig, ta deg tid til å lytte på hva andre har å si, og respekter andres meninger og oppfatninger, selv om du ikke er enig. Vær oppmerksom på andres behov, disse er kanskje ikke sammenfallende med dine egne, men likevel meget viktige for at du skal kunne lede styrken mot målet. Husk at enhver sak oppfattes ikke nødvendigvis helt likt av alle, men alle har krav på å bli respektert - vær raus.

Sett faglige krav til deg selv. Vis at du kan det du er forutsatt å kunne, men aksepter at du ikke nødvendigvis alltid er best i alt - det er ikke mulig, og heller ikke ønskelig. Praktisk lederskap er også kunnskap og ferdigheter som du må beherske for å få de du er satt til å lede til å yte optimalt for fellesskapet og oppdraget på riktig sted til rett tid.

Ta vare på dine soldater og ditt materiell. Gi frihet når det passer og vær fast når det trengs. Spesielt i perioder der risikoen er høy, tempoet er høyt og oppgavene mange. Prioriter, og gi retningslinjer som ivaretar avdelingens evne, materiellets beskaffenhet og den enkeltes velferd i denne prioritets rekkefølge.

Vår profesjon er preget av lagarbeid og vi er avhengig av solide avdelinger som over tid tåler de påkjenninger vi vet vi kan utsettes for når ufred rår, og vi er gitt i oppdrag å opprette sikkerhet og orden, enten vi opererer nasjonalt eller i et internasjonalt miljø.

Sette egoet ditt til side. Kadetter jeg hører oftere og oftere begrepet "Whats in it for me". For å være helt ærlig så liker jeg ikke det. Kall meg gjerne gammeldags, men av og til er svaret "nothing" Dere må faktisk innse at som offiser så krever profesjonens at egoet fullstendig må legges tilside for fellesskapet, soldatene, kameratene, de du leder, oppdraget eller fedrelandet. Og det er ikke bare profesjonen som krever dette, det stilles høyere krav til deg som offiser enn andre i samfunnet, dere er forbilder og dere må være forberedt på å gi mer enn dere får også i det sivile samfunn. Offiserer tar på seg ansvar og de liker ansvar, ansvar gir glede, men ansvar gir ofte også bekymringer og det gir belastning, uten at det nødvendigvis betaler seg i penger. Jeg håper dere reflekterer over dette, jeg sier ikke at vi skal arbeide gratis, men jeg sier at dere kan finne motivasjon og glede i å gjøre noe godt for andre. Da kan dere få et takknemlig blikk, et stort smil, et varmt  håndtrykk, en liten anerkjennelse,  eller tårer fra et barn som har reddet livet pga deg. Det er mer verdt enn 100.000,- dollar.  

Noen av dere har gjort nettopp det i løpet av tiden her på skolen. Mange av dere har hatt verv og tatt oppgaver i tillegg til å takle studiene, enten det har vært i kadettsamfundet, som ansvarlige for kadettballet, arrangementer, tradisjoner, og mesterskap for skolen. Som kull har dere vist en spesielt bra evne til å samle seg om innsats på prosjekter og oppgaver de er satt til å løse i fellesskap. Kvaliteten på gjennomføringen av Kadettball 2008, NAKA 2009 og Gyldne Løwe 2010 er tre gode eksempler her. Jeg takker dere som har gjort dette for fellesskapet. Jeg er faktisk litt imponert over at dere har klart både skole og tunge verv.

Har vi kommet i mål, har dere kommet i mål

Vi kan jo aldri være helt sikker fordi vi får ikke prøvet dere i strid, men vi har heldigvis metoder for å være så sikker som vi bare kan. Tilbakemeldingene fra årets føringsøvelse, vinterøvelse og nå sist fagkurs har alle gått i retning av at dere har tilegnet dere kunnskaper og holdninger som er slik Hæren ønsker det. Som en offiser i Pbn sa til meg etter føringsøvelsen "Jeg er imponert over hvor flinke og modne kadettene i dette kullet er" Evalueringene viser at dere er fornøyde med de arbeidsoppgavene der har hatt på Hærens øvelser og at det har vært meget verdifullt i forhold til en overgang fra kadett til avdeling.  Gjennom eksamener i teoretiske og praktiske fag har dere vist at dere kan de fag som anses viktige. Om du har fått en A eller E så har du uansett bestått, du har bestått de kravene vi stiller, du er godkjent og du er klar til å uteksamineres fra Krigsskolen 

Dere er ambassadører for Hæren og Forsvaret som aldri før. Mitt siste oppdrag til dere er å hjelpe oss å rekruttere til våre skoler. Vi trenger flest mulig søkere.. Min far beordret meg på befalsskolen, min troppsjef på Andøya beordret meg på Krigsskolen. Det synes jeg dere kan gjøre også. Jeg ber dere ta en samtale med deres befal slik at alle sammen tar en seriøs vurdering av KS som alternativ karriæremulighet

Dere vil møtes igjen. Krigsskolen tar i mot kullsamlinger omtrent hver helg, de feirer 10/20/50 år siden de gikk ut av skolen. Skolen setter preg på dere som går her. Dere får venner for livet og jeg håper der klarer å holde sammen også etter at dere går ut. Jeg håper dere kan feire 50 år for uteksaminering i 2060. Da vil du Gunnar Børte være 80 år, og du vil ha mye å fortelle.

Krigsskolen er nå et avsluttet kapittel, det har vært en opplevelse. Dere har vist dere som et dere er klare men dere er ikke ferdig utlærte. Dere har store muligheter til å bygge videre på deres kompetanse. Det finnes mange kurs og skoler dere kan gå på, mulighetene er meget store i Forsvaret.

Jeg vil benytte anledningen til å takke Krigsskolens ansatte for den innsats som er nedlagt i å få til dette andre krigsskolekullet etter ny skolemodell. Jeg vet at dette har krevd mye arbeid. Ambisjonene er høye og det skal de være. Takk til avdelingsforstander kapt Per Aslak Loso og kapt Semming Rusten med sine mannskap. Deres bidrag har vært avgjørende.

Jeg ønsker også å fremheve oberst Odin Johannessens innsats for Krigsskolen. Det er jo han som egentlig skulle stått her, han har ofret seg for skolen, han har lagt igjen mye av seg selv og det er vi takknemlig for.

Tusen takk for tiden vi har hatt sammen her på Krigsskolen og for hva dere har vært for skolen vår. Dere har satt solide spor etter dere som enkeltpersoner og som kull. Dere har gjennom tre år hatt et meget profesjonelt fokus. Dere har stilt høye krav til skolen, men samtidig også til dere selv. Dette har gjort at dere har prestert meget bra karaktermessig.

Jeg vil avslutningsvis gratulere dere med profesjonsvalget - dere vil møte en hverdag som kan gi store utfordringer og påkjenninger, men som først og fremst er preget av spennende oppgaver og store variasjonsmuligheter i en verden som fortsatt trenger vår innsats.

Til GIH jeg er trygg på at Hæren nå mottar en gjeng ekte, dedikerte og faglig sterke ledere

Kadetter - Gratulerer med dagen - lykke til med spennende oppdrag og utfordringer - far vel og på gjensyn.


Se også artikkel i Laagendalsposten

Nyheter

Årsmøte og vårmøte
Krigsskolens venner gjennomfører årsmøte den 6. april 2016 kl 1000 i Bataljonssalen på Krigsskolen. Foreløpig saksliste:1. Styrets årsberetning2. Regnskap3. Revisors beretning4. Vedtatt ansvarsfrihet…
Høstmøtet 2015, 18.november 2015
Vel møtt 20. aug. kl 18