Vårmøtet - Generalforsamling 2012

Generalforsamlingen ble gjennomført 18. april 2012 kl 1800-1900 i Linderud leir.
Deretter var et omvisning i de nye skolelokalene, paneldebatt og sosialt samvær i Dronningsalongen. -  Menig Carl (Calle) Hartmarks dikt om Peder Anker nederst på siden.
Vår_Panelet.jpg

Magne Lerø, Edgar Fossheim, Arne Opperud, Åge Danielsen, Per Bøthun, Martine Klock = panelet 
og Formann Per Olav Apalnes

Ordstyrer Magne Lerø stilte spørsmålet om Krigsskolen skulle utdanne generalister eller spesialister. Panelet sa - Ja takk begge deler, balansert etter Forsvarets behov. Utdanningen i Forsvaret er basert på livslang læring.
Spesialistutdannelsen ivaretas via forsvarsgrenvise krigsskoler i hær, sjø- og luftforsvar. Innenfor disse skolene er det forskjellige linjer. Krigsskolene er sentrale kulturbyggere innen forsvarsgrenene, med generell dannelses- og basis lederutdanning, som bidrar til solid bachelorutdannelse med nødvendig spesialisering. Forsvarets- Stabsskole og Høyskole sørger for nødvendig påbygging til mastergraden. 
Sannsynligvis er Taktikk og Strategi faget som tilfører det sivile samfunn mest verdi, fordi dette er unikt i forhold til innholdet hos andre høyskoler og universiteter.
Skolens fokus på holdningsskapende utdanning og betydningen av eksemplets makt, samtidig som muligheten for stadig rotering og utskiftning ble diskutert. I motsetning til andre organisasjoner er det mulighet for stadig nye oppstarter innenfor Forsvaret, Dermed er det flere sjanser til å lykkes/mislykkes og stadig lære av sine feil.
Begrepet krigerkultur og krigens krav ble diskutert. Det var enighet om at militære ledere kunne brukes i det sivile og gjerne komme tilbake til Forsvaret. At Forvaret kunne erstattes av ledere med sivil kompetanse var situasjonsavhengig. Sannsynligvis var dyktige militære ledere dyktige sivile ledere innenfor generell ledelse og vice versa.
Å sette en dyktig sivil leder til å lede militære operasjoner kunne by på problemer. Likheter og forskjeller mellom politi(sk) ledelse og militær ledelse ble diskutert og det ble ikke konkludert med at det var realistisk at en psykiater kunne lede Forsvaret i krig, uten å ha jobbet i Forsvaret tidligere.

Samarbeid mellom politi og forsvar, sett opp mot katastrofen 22/7-2011, synliggjorde betydningen av balanse mellom å ta de riktige strategiske avgjørelsene, samtidig som de rette spesialistene håndterte utfordringene på stedet. Den helhetlige utdanningen i Forsvaret hvor alle har en blanding av generalistkompetanse og spesilakompetanse er unik. Politiet har mye å lære av Forsvaret. Framfor profesjonskampen mellom politiskoleutdannede og jurister, bør de gjennom et tettere samarbeid med Forsvaret fokusere mer på hva de skal gjøre i kritiske situasjoner enn å diskutere indretjenesten.

Vi takker et engasjert og mangfoldig panel bestående av en ansvarlig redaktør, administrerende direktør, tidligere generalløytnant/jagerflyger, departementstråd i FD, sykehusdirektør, oberst/skolesjef, balettdanser og kadett. Altså generalister og spesialister i skjønn forening.  
Vi takker også de øvrige 35 frammøtte for gode kommentarer fra salen og at det ble en hyggelig mingling etter samlingen.

Mingling.jpgKjell Ove Skare, Edgar Fossheim, Per Bøthun, Stig Atle Aavik, Roar Semdsrød, Johnny Løcka

3Krigsskolesjefer.jpg3  Krigsskolesjefer  Jon Rogstad           Arne Opperud                      Sigurd Friis

Fra debatten:
Panelet_bakfra.jpg

Peder_Anker.jpgFra boka "Dikt og udikt" av menig sivilingeniør Calle Hartmark

Nyheter

Årsmøte og vårmøte
Krigsskolens venner gjennomfører årsmøte den 6. april 2016 kl 1000 i Bataljonssalen på Krigsskolen. Foreløpig saksliste:1. Styrets årsberetning2. Regnskap3. Revisors beretning4. Vedtatt ansvarsfrihet…
Høstmøtet 2015, 18.november 2015
Vel møtt 20. aug. kl 18