April 2013 Archives

PROTOKOLL

Fra årsmøtet 2013 i Krigsskolens Venner

Avholdt på Krigsskolen Linderud, 17. april 2013

 

Kl 1800-1845: Årsmøtet

Styreleder ønsket velkommen til årsmøte, og presenterte følgende agenda: 

 1. Åpning av årsmøte v/styreleder
 2. Årsmøtets gjennomføring - protokoll/ordstyrer/tellekorps
 3. Styrets årsberetning v/ styreleder
 4. Foreningens regnskap for 2012 v/ kasserer/sekretær
 5. Revisors beretning v/ revisor
 6. Vedtak av ansvarsfrihet for styret
 7. Arbeidsplan for neste år
 8. Innkomne forslag
 9. Valg til styret
 10. Valg av revisorer
 11. Valg av valgkomite
 12. Fastsettelse av kontingent 2013 

Ad pkt a:

Styreleder ønsket velkommen, og gikk gjennom agenda for årsmøtet.

 

Ad pkt b:

Ingen bemerkninger til innkallingen til årsmøte.

Styreleder forslo seg selv, og tok rollen som ordstyrer/ dirigent. Ingen motforestillinger.

Styreleder foreslo sekretær Trond Sagen til referent. Ingen motforestillinger.

 

Ad pkt c:

Ordstyrer gjennomgikk styrets årsberetning (se vedlegg  - PPT).

Årsberetningen ble godkjent av årsmøtet.

 

Ad pkt d:

Kassereren gikk gjennom regnskapet for 2012 (se vedlegg - PPT).

Styreleder gikk gjennom balansen for 2012 (se vedlegg - PPT).

 

Ad pkt e:

Revisorer var begge tilstede, og godkjente regnskapet i revisjonsrapporten.  Regnskapet er revidert og funnet i orden.

Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

Ad pkt f:

Årsmøtet vedtok ansvarsfrihet for styret.


Ad pkt g:

Styreleder gikk gjennom arbeidsplanen for året 2012, og sekretær budsjettet for 2013. (Se vedlegg - PPT).

Arbeidsplan som skisse for neste periode ble vedtatt av årsmøtet.


Ad pkt h:

Forslag om endring av medlemskap til livsvarig medlemskap ble presentert av styreleder. Forslaget går ut på at nåværende medlemmer/tidligere medlemmer betaler kr 300.-, og nye medlemmer kr 500.- for livsvarig medlemskap. En liste på foreningens hjemmeside vil bli fortløpende oppdatert med hvem som har tegnet livsvarig medlemskap. Forslaget er utarbeidet i samarbeid med kadettene, og styret har som et plantall at minst 30 elever fra avgangskullene skal melde seg inn som "nye medlemmer".

Forslaget ble vedtatt med en stemme mot, og resten for forslaget.

Et innkommet forslag vedrørende at KSV kan være et bindeledd mellom Krigsskolen og sivile aktører ifm arrangementer, ble tatt opp. Dette har blitt mer aktuelt etter at foreningen er registrert i Brønnøysundregisteret. 

Forslaget ble vedtatt på den måten at styret skal se videre på hva dette forslaget kan innebære av muligheter for ytterligere god promotering av Krigsskolen.

 

Ad pkt i:

Rolle                          2012-2013                     2013-2014                         .           

Styreleder:                  Per Olav Apalnes                  Per Olav Apalnes

Nestleder:                   Petter Kjendlie                      Jan Erik Karlsen

Sekretær/ kasserer:     Trond Sagen                        Trond Sagen  (2014)

 

Styremedlem:             Tore Johansen                      Petter Kjendlie          

Styremedlem:             Morten R Johansen               Morten R Johansen  

Styremedlem:             Knut Jahr                               Knut Jahr

 

Revisorer:                   Tom Martens Simonsen        Tom Martens Simonsen

                                        Roar Smedsrød                    Roar Smedsrød

 

Varamedlemmer:        Bjørn Heimsjø                       Bjørn Heimsjø

Vara:                           Ranie Tomter                        Ranie Tomter

Vara:                           Jan Erik Karlsen                   Reidar Karlsen

Valgkomiteen:        Knut Werner-Hagen             Kjell Tormod Pettersen

                                      Arne O. Hagtvedt                 Tore Johansen

 

Årsmøte godkjente at styret konstituerer seg i samsvar med forslag fra sittende styre.


Ad pkt j:

Begge revisorene ønsket å fortsette.

Valgt ved akklamasjon.


Ad pkt k:

Knut Werner-Hagen og Arne O. Hagtvedt erstattes av Kjell Tormod Pettersen og Tore Johansen.

Valg godkjent.


Ad pkt l:

Se innkommet forslag om endring av medlemsavgiften, til livsvarig medlemsskap.

Årsmøtet ble hevet kl 1840.

Etter møtet var det paneldebatt med tema; Samarbeid Forsvar og Politi. Arrangementet ble avsluttet med baråpning og sosialt samvær.

 

Trond Sagen

Referent

 

 

Jan Erik Karlsen

 

Petter Kjendlie

Protokollunderskriver

 

Protokollunderskriver

 

KSV-publikum.jpgDet var flere generaler og oberster på generalforsamlingen som fikk servert denne presentasjon
DSC_3264.jpg
 

Foto Munch
Ca. 100 deltok på Vårmøtet, i forlengelsen av generalforsamlingen. Alle saker ble godkjent og det nye styret, finner du under Styre og medlemmer
Vi fikk en grundig innledning fra nyutnevnt Generalinspektør for Hæren, Rune Jakobsen i hvordan Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) var organisert og hvordan samarbeidet med Politiet fungerte. "Det er primært snakk om å anmode om kapasiteter, ikke utstyr og personell"
Deretter fikk vi en orietering om hvordan Politiet og Forsvaret samarbeidet, sett fra et Politisynspunkt, ved Per-Jacob Solhaug.
Ut fra disse orienteringene ga Politimester i Follo, Arne Jørgen Olafsen, sitt syn på samarbeidet, hvordan dett hadde utviklet seg, muligheter og utfordringer i framtiden.

De fremmøtte fikk et nyansert innblikk i Politiets og Forsvarets utfordringer. Mange innså at dette var meget komplekst og krevde kunnskap, felles trening, bedre materiell og felles kommunikasjonssystemer.

Etterpå åpnet Magne Lerø for debatt med salen. Det framkom mange interessante synspunkter fra aktører som var og hadde vært sentrale i dette arbeidet de siste 10-15 årene.
Konklusjonen var at mye var bedre nå enn i 2004. De siste par årene hadde de største positive endringene skjedd. Det er fortsatt betydelig forbedringspotensiale. Prioritering av oppgaver og evne til å jobbe synkronisert med tydelig ansvarsforhold står sentralt. Det finnes ikke ressurser til å gjøre alt for alle. Dermed vil det fortsatt være de politiske rammene og tildeling av midler til utstyr og øving som blir styrende. 
Debatten fortsatte på messa. De som var tilstede har et bedre grunnlag for å uttalelse seg om hvordan samarbeidet burde være.
KSV takker for deltakelsen. Nedenfor finnes bilder av ordstyrer og noen av de som deltok. 
Momenter som har kommet i ettertid.  A  B

Lerø_Jakobsen.jpg
Normann.jpg
Hellstrøm.jpg
Pran.jpgKarlsen.jpgHeimsjø.jpg
Odin.jpg
Panelet.jpg

Krigsskolens Venner gratulerer med valg av ny GIH.
Du har muligheten for å møte ham og andre debattanter på Vårmøtet allerede på onsdag

Thumbnail image for Debattpanelet.KSV.png