Referat fra Generalforsamlingen 2013

PROTOKOLL

Fra årsmøtet 2013 i Krigsskolens Venner

Avholdt på Krigsskolen Linderud, 17. april 2013

 

Kl 1800-1845: Årsmøtet

Styreleder ønsket velkommen til årsmøte, og presenterte følgende agenda: 

 1. Åpning av årsmøte v/styreleder
 2. Årsmøtets gjennomføring - protokoll/ordstyrer/tellekorps
 3. Styrets årsberetning v/ styreleder
 4. Foreningens regnskap for 2012 v/ kasserer/sekretær
 5. Revisors beretning v/ revisor
 6. Vedtak av ansvarsfrihet for styret
 7. Arbeidsplan for neste år
 8. Innkomne forslag
 9. Valg til styret
 10. Valg av revisorer
 11. Valg av valgkomite
 12. Fastsettelse av kontingent 2013 

Ad pkt a:

Styreleder ønsket velkommen, og gikk gjennom agenda for årsmøtet.

 

Ad pkt b:

Ingen bemerkninger til innkallingen til årsmøte.

Styreleder forslo seg selv, og tok rollen som ordstyrer/ dirigent. Ingen motforestillinger.

Styreleder foreslo sekretær Trond Sagen til referent. Ingen motforestillinger.

 

Ad pkt c:

Ordstyrer gjennomgikk styrets årsberetning (se vedlegg  - PPT).

Årsberetningen ble godkjent av årsmøtet.

 

Ad pkt d:

Kassereren gikk gjennom regnskapet for 2012 (se vedlegg - PPT).

Styreleder gikk gjennom balansen for 2012 (se vedlegg - PPT).

 

Ad pkt e:

Revisorer var begge tilstede, og godkjente regnskapet i revisjonsrapporten.  Regnskapet er revidert og funnet i orden.

Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

Ad pkt f:

Årsmøtet vedtok ansvarsfrihet for styret.


Ad pkt g:

Styreleder gikk gjennom arbeidsplanen for året 2012, og sekretær budsjettet for 2013. (Se vedlegg - PPT).

Arbeidsplan som skisse for neste periode ble vedtatt av årsmøtet.


Ad pkt h:

Forslag om endring av medlemskap til livsvarig medlemskap ble presentert av styreleder. Forslaget går ut på at nåværende medlemmer/tidligere medlemmer betaler kr 300.-, og nye medlemmer kr 500.- for livsvarig medlemskap. En liste på foreningens hjemmeside vil bli fortløpende oppdatert med hvem som har tegnet livsvarig medlemskap. Forslaget er utarbeidet i samarbeid med kadettene, og styret har som et plantall at minst 30 elever fra avgangskullene skal melde seg inn som "nye medlemmer".

Forslaget ble vedtatt med en stemme mot, og resten for forslaget.

Et innkommet forslag vedrørende at KSV kan være et bindeledd mellom Krigsskolen og sivile aktører ifm arrangementer, ble tatt opp. Dette har blitt mer aktuelt etter at foreningen er registrert i Brønnøysundregisteret. 

Forslaget ble vedtatt på den måten at styret skal se videre på hva dette forslaget kan innebære av muligheter for ytterligere god promotering av Krigsskolen.

 

Ad pkt i:

Rolle                          2012-2013                     2013-2014                         .           

Styreleder:                  Per Olav Apalnes                  Per Olav Apalnes

Nestleder:                   Petter Kjendlie                      Jan Erik Karlsen

Sekretær/ kasserer:     Trond Sagen                        Trond Sagen  (2014)

 

Styremedlem:             Tore Johansen                      Petter Kjendlie          

Styremedlem:             Morten R Johansen               Morten R Johansen  

Styremedlem:             Knut Jahr                               Knut Jahr

 

Revisorer:                   Tom Martens Simonsen        Tom Martens Simonsen

                                        Roar Smedsrød                    Roar Smedsrød

 

Varamedlemmer:        Bjørn Heimsjø                       Bjørn Heimsjø

Vara:                           Ranie Tomter                        Ranie Tomter

Vara:                           Jan Erik Karlsen                   Reidar Karlsen

Valgkomiteen:        Knut Werner-Hagen             Kjell Tormod Pettersen

                                      Arne O. Hagtvedt                 Tore Johansen

 

Årsmøte godkjente at styret konstituerer seg i samsvar med forslag fra sittende styre.


Ad pkt j:

Begge revisorene ønsket å fortsette.

Valgt ved akklamasjon.


Ad pkt k:

Knut Werner-Hagen og Arne O. Hagtvedt erstattes av Kjell Tormod Pettersen og Tore Johansen.

Valg godkjent.


Ad pkt l:

Se innkommet forslag om endring av medlemsavgiften, til livsvarig medlemsskap.

Årsmøtet ble hevet kl 1840.

Etter møtet var det paneldebatt med tema; Samarbeid Forsvar og Politi. Arrangementet ble avsluttet med baråpning og sosialt samvær.

 

Trond Sagen

Referent

 

 

Jan Erik Karlsen

 

Petter Kjendlie

Protokollunderskriver

 

Protokollunderskriver

 

KSV-publikum.jpgDet var flere generaler og oberster på generalforsamlingen som fikk servert denne presentasjon

Nyheter

Årsmøte og vårmøte
Krigsskolens venner gjennomfører årsmøte den 6. april 2016 kl 1000 i Bataljonssalen på Krigsskolen. Foreløpig saksliste:1. Styrets årsberetning2. Regnskap3. Revisors beretning4. Vedtatt ansvarsfrihet…
Høstmøtet 2015, 18.november 2015
Vel møtt 20. aug. kl 18