Vedtekter

Vedtekter
Vedtekter for Krigsskolens venner

Godkjent på konstituerende årsmøte 24. november 1993. (Endret på årsmøte 22. november 1995) (Endret på årsmøte 26. november 1997) (Endret på årsmøte 16. april 2007) (Forslag til endringer på årsmøte 17. april 2013 er godkjent på styremøte og oppdatert på generalforsamling 2. april 2014..
                              _________________________________________

Krigsskolen er landets eldste høyere utdanningsinstitusjon, opprettet ved Kgl. Resolusjon av 16. desember 1750.

Krigsskolens Venner ble stiftet 1. juni 1991, og har følgende vedtekter for sin virksomhet:

Artikkel 1 
Krigsskolens Venner:
• Har som formål å arbeide for at Krigsskolens historie og tradisjoner blir ivaretatt og videreført. 
• Skal ved hjelp av de ressurser medlemmene utgjør arbeide aktivt for å gjøre kjent de kvaliteter og verdier som formidles i Krigsskolens utdannelse. 
• Skal gjennom det nettverk tidligere kadetter representerer være et forum for utveksling av erfaringer og støtte for Krigsskolen. 
• Skal være det foretrukne nettverket for faglig og sosial kontakt mellom personer med krigsskolebakgrunn.
Gjennom aktiv bruk av foreningens hjemmeside på Internett, deltakelse i aktiviteter i foreningens regi og i Krigsskolens regi skal foreningen bidra til slik kontakt. 
• Skal fungere som et alumni for alle med krigsskolebakgrunn, og skal under betegnelsen KS-Alumni være den viktigste møteplassen på Internett for disse. 

Artikkel 2 
Kadetter, offiserer med krigsskoleutdanning og alle nåværende og tidligere sivilt og militært ansatte ved Krigsskolen, samt personell som støtter foreningens arbeid kan opptas som medlemmer av foreningen.

Med krigsskole forstås alle linjer ved Krigsskolen, Krigsskolens kvalifiseringskurs og Krigsskolen Gimlemoen.

Kadetter av alle kategorier ved Krigsskolen kan bli medlemmer fra den dato de er tatt opp ved skolen. De skal ikke betale medlemskontingent i den tiden de er kadetter. De kan delta som observatør på årsmøtet og øvrige arrangementer i foreningens regi og har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Styret kan vedta utnevnelse av æresmedlemmer og inviterte medlemmer. EN navnlig oversikt over slike spesielle medelemmer skal fremgå av foreningens hjemmeside.   

Artikkel 3 
Årsmøtet er foreningens høyeste organ.

Foreningen ledes av et styre på åtte medlemmer.

Varamedlemmene innkalles til styremøtene.

Styret kan ved behov opprette ad hoc grupper eller komiteer til spesielle oppgaver.

Artikkel 4 
Regnskapsåret følger kalenderåret.

Ordinært årsmøte avholdes normalt medio april hvert år.

Styret sender ut varsel om det kommende årsmøtet medio februar.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1. mars samme år.

Styret innkaller til årsmøte med minst 2 ukers varsel, og innkallingen skal inneholde fullstendig saksliste.

Styret fører protokoll fra årsmøtet. Protokollen skal undertegnes av 2 av de fremmøtte medlemmene sammen med referenten.

Årsmøtets gjennomføring:
a. Åpning ved styreleder
b. Årsmøtets gjennomføring v/styreleder:
• Forretningsorden
• Valg av medlemmer til å underskrive protokollen
• Valg av dirigent/ordstyrer
c. Styrets årsberetning v/styreleder
d. Foreningens regnskap v/sekretær/kasserer
e. Revisors beretning v/revisor
f. Vedtak av ansvarsfrihet for styret
g. Arbeidsplan for neste år
h. Innkomne forslag
i. Valg til styret
j. Valg av to revisorer
k. Valg av valgkomité med to medlemmer
l. Fastsettelse av kontingent
Et årsmøte berammet i henhold til vedtektene er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter.

Styret består av leder, nestleder, sekretær/kasserer og fem styremedlemmer. Styremedlemmene og fire varamedlemmer velges for en periode på to år. Leder velges direkte av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet. Halvparten av styrets medlemmer og to varamedlemmer er på valg hvert år.

Alle avstemninger, unntatt vedtektsendringer, avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Artikkel 5 
Styreleder innkaller styret etter behov, men minst en gang i kvartalet. Styret er beslutningsdyktig når minst fire av styrets medlemmer er til stede.

Styrets vedtak gjøres med simpelt flertall.

Det føres protokoll fra hvert styremøte, og den fremlegges for godkjenning på neste styremøte.

Artikkel 6 
Styret skal lede foreningens virksomhet i henhold til gjeldende vedtekter og de vedtak som er gjort av årsmøtet og styret selv.

Styret skal arbeide aktivt for å spre informasjon om foreningens eksistens og fremme dens formålsparagraf - Artikkel 1.

Rekruttering av nye medlemmer er derfor en av styrets viktigste aktiviteter.

Artikkel 7 
Medlemmene betaler kontingenten for et livslang medlemskap. Størreslen på engangskontingenten fastsettes av årsmøtet.
Innbetalt kontingent kan ikke refunderes.

Artikkel 8 
Forslag til vedtektsendringer skal kunngjøres sammen med innkallingen. Endring av vedtektene kan bare skje ved 2/3 flertall på årsmøtet. Vedtatte vedtektsendringer trer i kraft fra og med den påfølgende dato.

Artikkel 9 
Oppløsning av foreningen kan bare skje etter at forslaget har vært behandlet av to etterfølgende ordinære årsmøter og vedtatt med minst 2/3 flertall hver gang.

I tilfelle oppløsning tilfaller foreningens midler Krigsskolen, og anbefales avsatt til et egnet formål i tråd med foreningens formålsparagraf. 

Nyheter

Vårmøte 2018 (m/årsmøte): "NATOs snubletråd mot Russland"
Krigsskolens venner innbyr alle til vårmøte i T-10, tirsdag 10.april kl 19.00. Årsmøte for KS-venner avholdes umiddelbart forut for vårmøtet…
T-10s fremtid er usikker
Som mange av dere vet, er det behov for et svært omfattende vedlikeholdsløft for "Den Gamle Krigsskole" i Tollbugata 10.…
Høstmøtet 2017 - 20. september - Tema: Utdanningsreformen
Velkommen til KS-venners høstmøte på Krigsskolen Linderud - onsdag 20 september, 2017.Møtet begynner kl 1800. Registrering i vakten ved ankomst.…